Privacyverklaring Verfaillie Interieur EBVBA:

Verfaillie Interieur EBVBA hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van klanten en de gegevens van de leveranciers en dat hun privacy wordt gerespecteerd.

In onderstaande privacyverklaring geven we een heldere en transparante informatie over hoe Verfaillie Interieur EBVBA omgaat met persoonsgegevens.

Verfaillie Interieur EBVBA doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Verfaillie Interieur EBVBA volgt in alle gevallen de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) 

 

VERWERKINGSDOELEINDEN  

Verfaillie Interieur EBVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de klanten nodig voor het uitvoeren van de opdracht. 

Verfaillie Interieur EBVBA verzamelt en verwerkt de gegevens van leveranciers nodig voor het uitvoeren van de betalingen en om te voldoen aan alle wettelijke fiscale verplichtingen. 

 

RECHTSGRONDEN

De persoonsgegevens klanten of de gegevens leveranciers worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang of op contractuele grond of op toestemming of wegens een wettelijke verplichting. 

 

OVERMAKEN AAN DERDEN 

Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, worden enkel de noodzakelijke dienende persoonsgegevens van een klant doorgegeven aan zelfstandige medewerkers, architecten, aannemers, leveranciers, advocaat, FOD Financiën, BTW diensten, de rechtbanken, experten. 

Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, worden enkel de noodzakelijke dienende gegevens van een leverancier doorgegeven aan klant, zelfstandige medewerkers, architecten, aannemers, andere leveranciers, advocaat, de BTW, FOD Financiën, rechtbanken, experten.

  

BEWAARPERIODE 

Enkel de noodzakelijke persoonsgegevens klanten en gegevens leveranciers worden bewaard gedurende 10 jaar , zijnde het verstrijken van alle burgerlijke en strafrechtelijke verjaringstermijnen. 

 

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS  

Klanten en leveranciers kunnen via Verfaillie Interieur EBVBA info@verfaillieinterieur.be altijd navragen welke gegevens er worden verwerkt en vragen om ze verbeteren of om te laten wissen voor zover dit kan volgens het gerechtvaardigd belang, wettelijk of contractueel belang, of om te vragen om over te dragen. 

Indien klant of leverancier het niet eens is met de manier waarop gegevens worden verwerkt kan klant of leverancier zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

 DIRECTE COMMUNICATIE BUITEN DOSSIER OM  

Elke klant of leverancier heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op directe communicatie buiten het desbetreffende dossier om, zoals voor ondermeer het ontvangen van nieuwsbrieven/wenskaarten.

  

KLACHT 

Elke klant of leverancier beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).